Dil Seçiniz
WhatsApp
İletişim Bilgileri

Forum Ana Konuları

Forum Ana Konuları

BİLDİRİ ÇAĞRISI KONU BAŞLIKLARI

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÇEVRE KRİZİ

 • İklim Değişikliğinin Günümüz Sonuçları – Klimatolojik Bulgular
 • İklim Değişikliği Etkileri: Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri
 • İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Turizm, Kentleşme, Endüstri, Enerji Sektörleri
 • İklim Değişikliği ve Toplum Sağlığına Etkileri
 • İklim Değişikliği: Kır ve Kırsal/Yerel Topluluklar
 • İklim Değişikliği: Kentler ve Kentsel Topluluklar
 • İklim Değişikliği ve Çevresel Felaketler: Kayıp ve Hasar
 • İklim Değişikliği: Kültürel Miras
 • İklim Değişikliği: Güvenlik ve Çatışma
 • İklim Değişikliği: Biyoçeşitlilik ve Ekosistemlere Etkisi
 • İklim Değişikliği: Projeksiyonlar, Modellemeler ve Senaryolar
 • İklim Değişikliğini Önleme ve Adaptasyon
 • İklim Değişikliği, Döngüsel Ekonomi ve Küçülme: İklim Değişikliğinin Ekonomisi
 • İklim değişikliği ve Sosyal Adalet: Savunmasız Topluluklar
 • İklim Değişikliği ve Gençler
 • Yaşlılar ve İklim Değişikliği
 • İklim Değişikliğine Uyum: Kıyı kentlerinde Stratejiler
 • İklim Değişikliğine Dirençli Sosyal Yapı ve Sistemler
 • İklim Değişikliği ile Mücadele: Yenilenebilir Enerji ve Ulaşım Dönüşümü
 • İklime Dirençli Kentler
 • İklim, Adalet, Etik ve Hak Temelli Yaklaşımlar
 • Karbon Yakalama ve Depolama Teknikleri: Vaka ve Çalışma Örnekleri
 • İklim Değişikliğine Dirençli Sosyal Yapı ve Sistemler
 • İklime Dirençli Altyapı ve Arazi Kullanım Çalışmaları
 • İklim Değişikliği ve Medya Temsilleri
 • Karbon Vergisi ve Sera Gazı Azaltımındaki Rolü
 • Küresel Isınma: Projeksiyonlar, Modellemeler ve Senaryolar
 • İklim Krizi ve Toplumsal Cinsiyet
 • İklim Krizi, Sosyal Hareketler ve STK’lar
 • İklim Değişikliği ve Psikolojik Etkileri
 • İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma, Kırsal Kalkınma
 • İklim Değişikliği ve Yerel Yönetimler ve Kurumsal Kapasite
 • İklim Değişikliği Rejimi ve Müzakereler
 • İklim Değişikliği ile Mücadelede İyi Uygulama Örnekleri
 • Gençler ve İklim Değişikliği: En İyi Uygulamalar ve Vaka Çalışmaları
 • Gençler ve İklim Adaptasyonu: Katılım
 • İklim Değişikliği Politikası ve Karar Alma Süreçlerinde Nesiller Arası Eşitlik
 • İklim Değişikliğinin Ekonomisi
 • İklim Okuryazarlığı

 

 • İklim Değişikliği ve Neden olduğu Çevresel Krizler
 • İklim Değişikliği, Gıda Krizi ve Ekoloji Politikaları
 • İklim Değişikliği: Biyoçeşitlilik ve Ekosistemlere Etkisi
 • İklim Değişikliği, Gıda ve Yurttaşlık Tartışmaları
 • İklim Adaleti, Çevre Koruma ve Demokrasi Tartışmaları
 • İklim Değişikliği, Çevre Krizi ve Kamu Politikaları
 • İklim Değişikliği ve Su Kaynaklarına Etkileri
 • İklim Değişikliği, Gıda ve Yeni Teknolojiler
 • İklim Değişikliği ve Yağmur Sularından Yararlanma
 • İklim Değişikliği ve Yeraltı Sularının Kullanımı
 • İklim Değişikliği ve Sulama Rejimi
 • İklim Değişikliği, Gıda ve Tarım Politikaları
 • İklim Değişikliği, Çevre Krizi ve Yoksulluk Tartışmaları
 • İklim Değişikliği, Gıda ve Agroekoloji
 • İklim Değişikliğinin Kent Mimarisine Etkileri
 • İklim Değişikliği, Gıda ve Alternatif Gıda Ağları
 • İklim Değişikliği, Gıda ve Sürdürülebilirlik
 • Sürdürülebilir Gıda ve Tarımda İnovatif Çözümler
 • Kent Tarımı, Gıda Güvenliği ve Toplumsal Dayanıklılık
 • İklim Değişikliği, Çevre Krizi ve Sağlık
 • İklim Değişikliği ve Tuzluluk
 • İklim Değişikliğine Adaptasyonda Gençlerin Tarım Eğitimi
 • Gıda güvenliği ve Sürdürülebilir Kalkınma: Gençlerin Sosyal Girişimciliğinin Rolü
 • İklim Değişikliği ve Gıda Krizi: Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliğindeki Gelişmeler
 • Hassas Tarım Teknolojileri: Bitkisel Üretimi Optimize Etmede İsrafı Azaltmada Kullanım
 • İklim Değişikliği ve Doğal Çevre Etkileşimi
 • Mikrobiyom ve Gıda Güvenliği
 • Sıfır Atık: İnovatif Yaklaşımlar
 • İklim Değişikliği ve Afet Yönetimi
 • Gıda Güvenliği: İklim Değişikliğine Adaptasyonda Gıda Politikaları
 • İklim Değişikliğinin Küresel Gıda Ticareti Üzerindeki Etkileri
 • İklim Değişikliğinin Bölgesel ve Yerel Gıda Sistemlerinin Gıda Güvenliği Üzerindeki Etkileri
 • İklim Değişikliğinin Gıda Ürün Bitkileri Üzerindeki Etkileri ve Gelecek Projeksiyonları
 • Gıda Üretimine Yönelik Gelecek Projeksiyonları
 • İklim Değişikliği ve Doğa Tabanlı Çözümler
 • Gıda Güvenliği ve İyi Uygulama Örnekleri
 • İklim Değişikliği Etkisi Altında Su Hakkı Çalışmaları
 • İklime Dirençli Tarım

 

 

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve GÖÇ

 • İklim Değişikliği Etkileri ve Göç Eylemleri
 • İklim Değişikliği, Göç ve Mültecilik Tartışmaları
 • İklim Değişikliği ve Ülke İçi Göçler
 • İklim Değişikliği ve Uluslararası Göç
 • İklim Göçleri ve Uluslararası İş Birliği
 • İklim Göçmenleri: Çalışmalar ve Yasalar
 • Ulusal Destek ile İnsani Endişelerin Varlığında İklim Göç Politikalarının Etiği
 • İklim Göçleri ve Sosyal Hizmet
 • İklim Göçleri ve İyi Uygulama Örnekleri
 • İklim Krizi ve Ülke İçinde Yerinden Edilenler
 • İklim Göçleri ve Kırılganlık
 • İklim Göçleri ve Adalet
 • İklim Göçleri, Güvenlik ve Çatışma
 • İklim Göçleri, Tehditler, Riskler ve Belirsizlikler
 • İklim Göçleri ve Sağlık
 • İklim Göçleri ve Sosyal Hizmet
 • İklim Göçleri ve Kırsal
 • İklim Göçleri ve Kentler
 • İklim Göçleri Afetler
 • İklim Göçleri ile ilgili Yeni Çalışmalar ve Analiz Yöntemleri
 • İklim Göçlerinin İncelenmesinde Jeokonumsal Analizler ve Haritalama Çalışmaları
 • Göç Desenlerindeki Çatışmalar ve Politik Kararsızlıklar
 • İklim Değişikliğine Bağlı Göçler ve Dış Politika
 • İklim Göçleri ve Direnç
 • İklim Göçleri ve Medya
 • İklim Göçleri ve İnsani Yardım
 • İklim Göçlerine Yönelik Yeni Politikalar
 • İklim Göçleri ve Yerel Yönetimler
 • İklim Göçleri ve Ulusal Politikalar
 • İklim Değişikliğine Bağlı Göç Politikalarının Araçları
 • İklim Göçleri ve İyi Uygulama Örnekleri
 • İklim Değişikliğine Bağlı Çevresel Sonuçlar: Küresel, Bölgesel ve Yerel Çözüm Önerileri
 • İklim Göçleri ve Adaptasyon/Maladaptasyon
 • İklim Göçleri ve Gençlerin Entegrasyonu
 • İklim Değişikliği, Çevresel Sonuçları ve Göç Politikaları: Avrupa Birliği, Almanya ve Türkiye
 • İklim Değişikliğinin Neden Olduğu Göçün Yönetilmesi
 • İklim Değişikliğinin Çevresel Sonuçları ve Kalkınma Politikaları
 • İklim Değişikliği ve Kalma Hakkı – Uyum Stratejisi olarak Göç